Všeobecné obchodné podmienky

 

Poľnohospodárske služby

 


 

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti dodávateľa a objednávateľa pri ich vzájomnej spolupráci v súvislosti s dodávkou poľnohospodárskych mechanizačných služieb dodávateľa.

2. Dodávateľom sa na účely týchto VOP rozumie spoločnosť AGROSOLUM, s.r.o., so sídlom Javorová 1683/1, 979 01  Rimavská Sobota, oddiel: Sro, vložka č. 8887/S, IČO: 36623032. Dodávateľ je podnikateľ, ktorý v rámci svojej činnosti vykonáva okrem iného poskytovanie služieb v poľnohospodárstve.

3. Objednávateľom sa na účely týchto VOP rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, konajúca v rámci výkonu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, ktorá uskutočnila záväznú objednávku ktorejkoľvek služby zo služieb ponúkaných Dodávateľom.

4. Službou sa na účely týchto VOP rozumie akákoľvek poľnohospodárska mechanizačná služba ponúkaná Dodávateľom v oblasti poľnohospodárstva.

5. Objednávkou sa na účely týchto VOP rozumie jednostranný právny úkon Objednávateľa adresovaný Dodávateľovi a obsahujúci náležitosti v zmysle týchto VOP.

6. Rámcovou zmluvou sa na účely týchto VOP rozumie rámcová zmluva o poskytovaní služieb, predmetom ktorej je rámcová úprava práv a povinností Dodávateľa a Objednávateľa pri ich vzájomnej spolupráci v súvislosti s dodávkou služieb Dodávateľa na základe jednotlivých objednávok Objednávateľa.

7. Dodávateľ a Odberateľ berú na vedomie, že VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Rámcovej zmluvy. Na Dodávateľa a Objednávateľa sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia Rámcovej zmluvy, kedy je Objednávateľ vyzvaný, aby sa oboznámil  s VOP a podpisom Rámcovej zmluvy vyjadril s nimi súhlas.

8. V prípade, že Dodávateľ a Objednávateľ uzatvoria Rámcovú zmluvu, v ktorej sa dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú mať ustanovenia takejto Rámcovej zmluvy prednosť pre VOP.

9. Objednávateľ môže kontaktovať Dodávateľa nasl. spôsobmi:

- písomne na adrese: Javorová 1683/1, 979 01  Rimavská Sobota

- telefonicky na tel. čísle: +421 908 921 953

- e-mailom na e-mailovú adresu: info@agrosolum.sk

II. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Dodávateľ a Objednávateľ sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich z týchto VOP a z Rámcovej zmluvy a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie, ktoré môžu mať vplyv na riadne dodanie Služieb podľa podmienok dohodnutých v týchto VOP a Rámcovej zmluve.

2. Dodávateľa je povinný vykonávať dohodnuté Služby v súlade s Objednávkami Objednávateľa a na mieste presne určenom Objednávateľom.

3. Dodávateľ a Objednávateľ sa dohodli, že Dodávateľ je oprávnený prenechať dodanie Služieb / časť Služieb tretej osobe (subdodávateľovi), a to aj bez výslovného súhlasu Objednávateľa.

4. Objednávateľ je oprávnený pozmeniť objem objednaných Služieb, prerušiť alebo zrušiť dodávanie Služieb len v prípade, ak to vyžadujú poveternostné alebo prevádzkové podmienky, o čom je Objednávateľ povinný oboznámiť Dodávateľa bez zbytočného odkladu.

5. V prípade, ak by pokyny Objednávateľa vo vzťahu k poskytovaným Službám mohli, podľa názoru Dodávateľa, spôsobiť škodu Objednávateľovi, Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej strane alebo v prípade, ak by také Služby v zmysle pokynov Objednávateľa bolo možné dodať v nižšej kvalitatívnej úrovni, alebo v prípade, ak by poskytnutie takých Služieb bolo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, Dodávateľ je oprávnený, aj bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa, upraviť rozsah Služieb, resp. nezohľadniť pokyny Objednávateľa, príp. je oprávnený odmietnuť vykonanie Služieb, a to bez nároku Objednávateľa na akúkoľvek finančnú alebo inú kompenzáciu.

6.Dodávateľ nezodpovedá za kvalitu poskytnutých Služieb, pokiaľ nižšia kvalitatívna úroveň poskytnutých Služieb boa priamo spôsobená zatajením alebo uvedením nesprávnych informácií a nesprávnych pokynov Objednávateľa. Za škodu spôsobenú zatajením alebo uvedením nesprávnych informácií alebo nesprávnych pokynov Objednávateľa, ktoré informácie alebo pokyny negatívne ovplyvnia priebeh dodania Služieb zo strany Dodávateľa zodpovedá Objednávateľ.

7. Objednávateľ je povinný na vlastné náklady získať a udržiavať v platnosti všetky úradné povolenia, súhlasy, resp. iné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné k riadnemu vykonaniu Služieb zo strany Dodávateľa.

III. Dodacie podmienky

1. Dodávateľ a Objednávateľ sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uskutočniť Objednávku Služieb jedným z nasledovných spôsobov: ústne, písomne, telefonicky alebo e-mailom. Objednávka musí obsahovať presné vymedzenie predmetu dodávky Služieb podľa prílohy č. 1 Rámcovej zmluvy, určenie miesta plnenia Služieb, vymedzene doby plnenia Služieb, cenu Služieb a prípadné ďalšie podmienky dodania Služieb, ako aj iné informácie nevyhnutné k riadnemu dodaniu Služieb zo strany Dodávateľa.

2.Miestom poskytovania Služieb sú nehnuteľnosti vo vlastníctve alebo v užívaní Objednávateľa, pričom presné označenie miesta poskytovania Služieb bude uvedené v jednotlivých objednávkach Služieb.

3. Prijatie ( akceptáciu ) Objednávky môže Dodávateľ uskutočniť jedným z nasledovných spôsobov: ústne, písomne, telefonicky alebo e-mailom.

4. Po akceptácii Objednávky je možné meniť a lebo dopĺňať obsah Objednávky len na základe výslovnej písomnej dohody zmluvných strán, alebo na základe písomných pokynov Objednávateľa, s ktorým Dodávateľ výslovne a preukázateľne súhlasil.

5. Dodávateľ je oprávnený odoprieť dodanie Služieb Objednávateľovi, pokiaľ je Objednávateľ v omeškaní s uhradením odplaty za predchádzajúce uskutočnené dodávky Služieb na základe Rámcovej zmluvy.

IV. Odplata a platobné podmienky

1. Dodávateľ a Objednávateľ sa dohodli, že výška odplaty za dodané Služby bude určená podľa cenníka, ktorý tvorí prílohu Rámcovej zmluvy. Objednávateľ podpisom Rámcovej zmluvy potvrdzuje, že sa s cenníkom Dodávateľa pri uzavretí Rámcovej zmluvy oboznámil. Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť výšku odplaty za jednotlivé Služby uvedené v cenníku. Akúkoľvek zmenu podľa predchádzajúcej vety je Dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi, a to e-mailom na e-mailovú adresu Objednávateľa, uvedenú v záhlaví Rámcovej zmluvy. V prípade, ak Objednávateľ nebude súhlasiť so zmenou výšky odplaty za jednotlivé Služby uvedené v cenníku, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Rámcovej zmluvy, a to v lehote do dvoch ( 2 ) týždňov odo dňa oznámenia zmeny výšky odplaty za jednotlivé Služby Dodávateľa, inak platí, že Objednávateľ s takouto zmenou výšky odplaty za jednotlivé Služby Dodávateľa súhlasí.

2. Dodávateľ a Objednávateľ sa dohodli, že v prípade potreby môže byť výška odplaty za dodané Služby určená jednotlivo dohodou, podľa rozsahu Služieb vedených v jednotlivých Objednávkach, na základe dohody Dodávateľa a Objednávateľa. V takom prípade bude mať takáto dohoda Dodávateľa a Objednávateľa o výške odplaty za dodané Služby prednosť pred určením výšky odplaty za dodané Služby podľa cenníka.

3. Objednávateľ berie na vedomie, že v cenách uvedených v cenníku nie sú zahrnuté náklady Dodávateľa na pohonné hmoty ( vrátane AdBlue ). Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi pohonné hmoty ( vrátane AdBlue ) potrebné na vykonanie objednaných Služieb na vlastné náklady v súlade s č. V bodom 1 týchto VOP.

4.Dodávateľ a Objednávateľ sa dohodli, že Dodávateľ vystaví Objednávateľovi za vykonanie objednaných Služieb faktúru. Faktúra bude Objednávateľovi vystavená na základe potvrdených denných pracovných výkazov evidencie vykonaných Služieb. Splatnosť faktúry je určená dohodou Dodávateľa s Objednávateľa na 14 dní odo dňa jej vystavenia.

5. Podpisom Rámcovej zmluvy, Objednávateľ udeľuje Dodávateľovi v zmysle ust. § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o DPH“ ) výslovný súhlas na to, aby mu Dodávateľ vyúčtoval odmenu za poskytnuté Služby elektronickou faktúrou. Podpisom Rámcovej zmluvy Dodávateľ nadobúda oprávnenie, nie však povinnosť vystavovať a odosielať Objednávateľovi elektronickú faktúru, ako vyúčtovanie dohodnutej odmeny za poskytnuté Služby. Po vylúčení akýchkoľvek pochybností, Dodávateľ a Objednávateľ berú na vedomie, že Dodávateľovi zostáva zachované oprávnenie vystavovať a odosielať Objednávateľovi faktúru v listinnej forme. Dodávateľ a Objednávateľ berú na vedomie, že elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v listinnej podobe v zmysle ust. § 71 ods. 1 písm. a) zákona o DPH.

6. Dodávateľ sa zaväzuje doručovať elektronickú faktúru Objednávateľovi podľa bodu 6 tohto čl. týchto VOP formou elektronickej pošty, a to na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví Rámcovej zmluvy, ako dokument vo formáte PDF ( s príponou *.pdf ). Zmluvné strany berú na vedomie, že Dodávateľ nie je povinný elektronickú faktúru podpísať zaručeným elektronickým podpisom v súlade s ust. § 23 zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v znení neskorších predpisov ( zákon o e-Governmente ).

7. Elektronická faktúra podľa bodu 6 tohto čl. týchto VOP sa považuje za doručenú prvý pracovný deň odo dňa odoslania elektronickej faktúry z e-mailovej adresy Dodávateľa a účinky jej doručenia nastávajú aj vtedy, ak sa o tom Objednávateľ nedozvedel. Objednávateľ je povinný vopred oznámiť Dodávateľovi akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla  mať vplyv na doručovanie elektronickej faktúry podľa podmienok dohodnutých v týchto VOP.

V. Osobitné ustanovenia

1. Pristavenie stroja, pohonné hmoty

1.1. Pristavenie strojov k Objednávateľovi na miesto vykonávania Služieb zabezpečuje Dodávateľ.

1.2. Dodávateľ vyúčtuje Objednávateľovi náklady na prejazd strojov vo výške určenej podľa aktuálneho dohodnutého a platného cenníka.

1.3. V prípade zákaziek malého rozsahu ( jednodňové zákazky ) je Dodávateľ oprávnený vyúčtovať všetky náklady spojené s pristavením strojov.

1.4.Objednávateľ dodá na svoje náklady Dodávateľovi pohonné hmoty, potrebné na realizáciu Služieb ( t.j. motorová nafta a AdBlue ).

1.5. Objednávateľ garantuje kvalitu čerpaných pohonných hmôt podľa platnej normy STN EN 590. V prípade načerpania nekvalitných pohonných hmôt nesie Objednávateľ riziko a zodpovednosť za škody vzniknuté na strojoch z dôvodu načerpania nekvalitných pohonných hmôt a AdBlue.

1.6. Objednávateľ zaistí priebežné dodávky pohonných hmôt tak, aby v priebehu realizácie Služieb nedošlo k ich nedostatku.

2. Ubytovanie a stravovanie obsluhy strojov

2.1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady ubytovanie a stravu obsluhe poľnohospodárskych strojov na zodpovedajúcej úrovni počas doby výkonu Služieb.

2.2. Objednávateľ zabezpečí pre osoby obsluhujúce stroje ubytovanie podľa nasledovných podmienok:

       i.         Vlastné lôžko v čistom, zdravotne nezávadnom prostredí pre každého člena posádky

     ii.         Kúpeľňa so sprchou a toalety, spĺňajúce základné požiadavky dennej hygieny.

2.3. Ubytovanie zabezpečí Objednávateľ po dobu vykonávania Služieb v prípade, že Služby budú realizované počas dvoch a viac kalendárnych dní. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť ubytovanie v trvaní minimálne jeden deň pred plánovaným začatím s výkonom Služieb až do dňa ich ukončenia. Prerušením vykonávania Služieb vplyvom zlých klimatických podmienok a pod. nezaniká povinnosť Objednávateľa aj naďalej zabezpečovať ubytovanie, až do doby ukončenia Služieb. V prípade dlhotrvajúceho prerušenia výkonu Služieb ( t.j. dva a viac dní ) má Objednávateľ možnosť ubytovania nahradiť odvozom posádky do sídla Dodávateľa a späť.

2.4. Objednávateľ zabezpečí počas celej doby trvania ubytovania aj stravovanie pre obsluhu strojov v rozsahu jedlo 3x denne, t.j. raňajky, teplý obed, večera, tekutiny ( min. 2 litre denne ) pre každého člena posádky Dodávateľa.

3. Služby poskytované v sťažených podmienkach

3.1. Dodávateľ má právo v prípade výkonu Služieb v sťažených podmienkach ( t.j. najmä svahovitosť, prestoje zavinené Objednávateľom, poľahnutosť polí, kamenitosť polí, malá rozloha polí, vyrezávanie motúzov z rozmetadiel, sťažená manipulácia, veľké prepravné vzdialenosti a iné ) upraviť ceny uvedené v Objednávke tak, že tieto ceny lužieb sa nvýšia nasledovne:

          i.         Svahovitosť väčšia ako 10 stupňov – 15%

         ii.         Pokles výkonu samohybnej rezačky pod 30 HA za deň ( 12 Hod senáž ) – 20%

        iii.         Pokles výkonu samohybnej rezačky pod 15 HA za deň ( 12 Hod senáž ) – 15% ( nevzťahuje sa to na strojové linky Dodávateľa, v ktorých je rezačka zaradená )

       iv.         Pokles výkonu lisu na hranaté balíky pod 30 HA ( 12 Hod ) – 20%

         v.         Práca na parcelách menších ako 10 HA ( sejba, príprava pôdy ) 20%

       vi.         Práca v ťažkej rozmoknutej pôde ( príprava pôdy, sejba ) – 20%

      vii.         Zníženie výkonu mulčovača pod 25 HA ( 12 Hod ) – veľké množstvo pozberových zvyškov – 20%

     viii.         Kamenitosť polí – 30%

       ix.         Prestoje strojov ( traktory ) zavinené Objednávateľom – 15 €/ hod

  1. Prestoje strojov ( samohybné rezačky ) zavinené Objednávateľom – 25 €/ hod

  2. Veľké prepravné vzdialenosti ( nad 10 km – otočka ) – 0,20 €/km

4. Parkovanie strojov, uskladnenie a výdaj spotrebného materiálu

4.1. Objednávateľ je povinný na vlastné náklady zaistiť bezpečné miesto pre parkovanie strojov po dobu vykonávania Služieb, a to tak, aby nedošlo k poškodeniu strojov z titulu vandalizmu, prírodných živlov, poprípade odcudzenia stroja, jeho častí, vybavenia a spotrebných materiálov. V prípade vzniknutej škody sa Objednávateľ nahradiť Dodávateľovi vzniknutú škodu v plnom rozsahu.

4.2. Objednávateľ je povinný zaistiť uskladnenie materiálu a včasný výdaj spotrebného materiálu potrebného pre riadny výkon Služieb.

5. Prekážky a prerušenie výkonu Služieb

5.1. Objednávateľ je povinný obsluhu stroja informovať o neoznačených prekážkach na zbieraných, manipulačných a skladovacích plochách a tieto prekážky označiť. Prekážkou sa rozumie každá vec nachádzajúca sa na zbieraných, manipulačných, skladovacích plochách a v zbieranej hmote, ktorá pri kontakte so strojom, tento stroj pokazí. Označením prekážky sa rozumie zabezpečenie jej viditeľnosti tak, aby bola dostatočne viditeľná z miesta obsluhy stroja, nebola zakrytá, nesplývala s porastom ani terénom a obsluha stroja sa jej mohla včas a bezpečne vyhnúť alebo stroj zastaviť.

5.2. Objednávateľ je povinný zaistiť príjazd ku zberaným, manipulačným a skladovacím plochám tak, aby nedošlo k poškodeniu strojov a príjazdových komunikácií s ohľadom na rozmery a váhu strojov.

5.3.Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené z dôvodu neznačenej prekážky pri zimnej údržbe komunikácií, tiež za škody spôsobené ťarchou alebo tlakom snehu a škody spôsobené používaním snehových reťazí.

6. Hlásenie prestojov spôsobených Objednávateľom

6.1. Objednávateľ je povinný hlásiť kontaktnej osobe Dodávateľa prestoje stroja spôsobené organizáciou práce, nedostatkom pohonných hmôt, a iné prekážky na strane Objednávateľa.

7. Záručné podmienky a zodpovednosť za vady

7.1. Objednávateľ zaistí priebežnú kontrolu vykonávania Služieb a v prípade zistenia nedostatkov je oprávnený Služby prerušiť a o tejto skutočnosti okamžite informovať zástupcu Dodávateľa. V opačnom prípade sa považuje vykonávanie práce za riadne

vykonané.

8. Znečistenie komunikácií

8.1. V prípade znečistenia verejných komunikácií pracovnými strojmi je Objednávateľ povinný znečistenie označiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti ostatných účastníkov cestnej premávky a na svoje náklady znečistenie z komunikácie odstrániť.

9. Nepretržitá prevádzka

9.1. Ak sa Objednávateľ a Dodávateľ dohodnú na nepretržitej prevádzke Služieb je Objednávateľ povinný zabezpečiť, aby Dodávateľ mohol vykonávať Služby v nepretržitej prevádzke, t.j. 24 hodín denne.

9.2. V prípade, že nepretržité vykonávanie Služieb bude prerušené Objednávateľom, alebo v dôsledku toho, že Objednávate vykonávanie Služieb v nepretržitej prevádzke nezabezpečil, má Dodávateľ právo navýšiť cenu za Služby vo výške 15% z pôvodne dohodnutej ceny Služieb.

10. Tankovanie PHM na vlastné náklady

10.1. Ak budú Služby vykonávané na podniku kde nie je možné tankovanie pohonných látok do strojov, v takom prípade si pohonné látky Dodávateľ zaobstará sám a Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zálohovú faktúru Dodávateľa vystavenú ohľadom tankovaných pohonných hmôt pred nástupom strojov na výkon Služieb. Dodávateľ bude viesť presnú evidenciu tankovaných pohonných hmôt počas vykonávaných Služieb.

VI. Doručovanie písomností

1. Písomnosti, týkajúce sa záväzkov medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z týchto VOP a z Rámcovej zmluvy, sa budú doručovať osobne, poštou alebo e-mailom.

2. Poštou doručuje jedna zmluvná strana ( odosielateľ písomnosti ) druhej zmluvnej strane ( adresátovi písomnosti ) na adresu sídla uvedenú v záhlaví Rámcovej zmluvy. Ak nie je možné doručiť adresátovi písomnosť na túto adresu a/alebo ak pošta písomnosť vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľnú zásielku a/alebo ak ju adresát písomnosti odmietol prevziať, považuje sa za deň doručenia písomnosti tretí deň potom, čo bola písomnosť odoslaná adresátovi písomnosti doporučene na jeho adresu sídla uvedenú v záhlaví zmluvy. Účinky doručenia nastávajú aj vtedy, ak sa o tom adresát písomnosti nedozvedel.

3. Prostredníctvom elektronickej pošty doručuje písomnosti jedna zmluvná strana ( odosielateľ písomnosti ) druhej zmluvnej strane ( adresátovi písomnosti ) na adresu elektronickej pošty zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Rámcovej zmluvy. Písomnosť doručovaná prostredníctvom elektronickej pošty sa považuje za doručenú prvý pracovný deň odo dňa odoslania e-mailu na adresu elektronickej pošty zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Rámcovej zmluvy aj keď sa tom adresát písomnosti nedozvedel.

4. Ak sa zmení adresa sídla niektorej zo zmluvných strán alebo adresa elektronickej pošty, je táto zmluvná strana povinná druhej zmluvnej strane písomne oznámiť novú adresu sídla, resp. adresu elektronickej pošty bez zbytočného odkladu. V prípade nesplnenia tejto povinnosti sa doručuje na adresy uvedené v záhlaví Rámcovej zmluvy s dodržaním postupu podľa bodu 2. a 3. tohto čl. týchto VOP.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP  nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.01.2024

2. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť oznámenia zmeny VOP sa považuje za splnenú dňom doručenia zmeny, resp. dňom doručenia nového znenia VOP na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví Rámcovej zmluvy.

3. V prípade, ak je akékoľvek ustanovenie týchto VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane v budúcnosti, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP. V takom prípade sa bude postupovať podľa iného ustanovenia týchto VOP resp. podľa ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

4. Na právne vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákona č. 40/196 Zb. Obchodný zákonník.

5. Právne vzťahy vyplývajúce z týchto VOP a z Rámcovej zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

6. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s týmito VOP a s Rámcovou zmluvou prejednávajú vecne a miestne príslušné súdy Slovenskej republiky