Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecná časť

 


 

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú zmluvný vzťah medzi spoločnosťou AGROSOLUM, S.R.O. (ďalej len „AGROSOLUM, S.R.O.“) a jeho obchodnými partnermi (ďalej spoločne len „zmluvné strany").
 3. Pokiaľ Zmluva medzi AGROSOLUM, S.R.O. a obchodným partnerom neurčuje inak, má sa za to, že VOP sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
 4. Každá Zmluva medzi AGROSOLUM, S.R.O. a obchodným partnerom označuje link na webovú stránku, na ktorej je možné nahliadnuť do týchto VOP. V prípade, že obchodný partner nemá prístup na internet, na vyžiadanie mu bude poskytnutá kópia týchto podmienok, resp. bude mu zaslaná v elektronickom formáte.
 5. Akékoľvek výnimky a odchylné dojednania od týchto VOP budú platné, len ak budú dohodnuté v písomnej forme a zachytené v Zmluve medzi AGROSOLUM, S.R.O. a obchodným partnerom. Konkrétne výnimky a odchylné dojednania platia vždy len pre konkrétnu zmluvu a vylučuje sa ich aplikácia na akékoľvek iné zmluvné vzťahy s obchodným parterom, pokiaľ neboli v inej Zmluve tiež rovnako písomne dohodnuté.
 6. V prípade rozporu medzi Zmluvou a platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na Zmluvu majú prednosť platné právne predpisy. V prípade rozporu medzi Zmluvou a VOP má prednosť Zmluva.
 7. Aplikácia VOP obchodného partnera alebo akýchkoľvek iných VOP je týmto výslovne vylúčená.
 8. AGROSOLUM, S.R.O. je oprávnená jednostranne zmeniť znenie týchto VOP. Takáto zmena nadobúda účinnosť voči obchodnému partnerovi uplynutím 15. dňa od doručenia oznámenia o takejto zmene AGROSOLUM, S.R.O., pokiaľ obchodný partner neoznámi v tejto lehote, že s touto zmenou nesúhlasí. Pokiaľ obchodný partner s touto zmenou VOP nesúhlasí a oznámi to AGROSOLUM, S.R.O. podľa predchádzajúcej vety, uplynutím 15. dňa od doručenia oznámenia o zmene Zmluva zaniká. AGROSOLUM, S.R.O. zároveň bez zbytočného odkladu po prijatí zmeny VOP zverejní ich úplné znenie v elektronickej podobe na svojej webovej stránke a v písomnej forme vo svojom sídle.
 9. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich prijatia AGROSOLUM, S.R.O. a voči konkrétnemu obchodnému partnerovi dňom účinnosti jeho Zmluvy s AGROSOLUM, S.R.O.

 

 1. Uzatvorenie Zmluvy
 2. Zmluvný vzťah medzi AGROSOLUM, S.R.O. a obchodným partnerom podľa týchto VOP vzniká buď podpisom Zmluvy oprávnenými zástupcami Strán alebo akceptáciou návrhu na uzatvorenie Zmluvy druhou Stranou (doručením tzv. „objednávky“ jednej Strany a jej následnou bezvýhradnou akceptáciou druhou Stranou).
 3. Za akceptáciu návrhu Zmluvy (objednávky) sa považuje len bezvýhradné akceptovanie návrhu Zmluvy. Akceptácia s výhradami, dodatkami a zmenami (napr. k termínom či miestam dodania Plnenia) znamená odmietnutie predloženého návrhu Zmluvy (objednávky) a predstavuje nový návrh od druhej zmluvnej strany.
 4. Strany sa dohodli, že k doručovaniu objednávok a ich následnej akceptácii medzi stranami môže dôjsť aj elektronickou formou.
 5. Strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov zo Zmluvy a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie, ktoré môžu mať vplyv na plnenie podmienok dohodnutých v Zmluve.

 

III. Ukončenie zmluvy

 1. Zmluvu medzi Stranami je možné ukončiť písomnou dohodou.
 2. Zmluvu je možné ukončiť jednostrannou písomnou výpoveďou. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede.
 3. Zmluvu je možné ukončiť odstúpením od Zmluvy z výslovne stanovených dôvodov a spôsobom uvedeným v Zmluve, v týchto VOP a ust. § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
 4. Ak pôjde o dôvody stanovené v Zmluve a týchto VOP, AGROSOLUM, S.R.O. je oprávnená odstúpiť od zmluvy bez poskytnutia dodatočnej lehoty na plnenie a bez predchádzajúceho upozornenia.
 5. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy okrem povinnosti nahradiť škodu a platiť zmluvné pokuty dohodnuté pre prípad porušenia Zmluvy, a tých uvedených v ustanoveniach Zmluvy alebo VOP, ktoré podľa prejavenej vôle Zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

 

 1. Platnosť, zmeny, oddeliteľnosti ustanovení Zmluvy
 2. Zmluva je platná dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Podpisom Zmluvy obchodný partner vyhlasuje, že v plnom rozsahu a bez výhrad túto Zmluvu akceptuje.
 3. Zmluva je účinná dňom jej platnosti, pokiaľ v Zmluve nie je určený iný dátum (tzv. odložená účinnosť zmluvy), odkedy Zmluva nadobúda účinnosť.
 4. Meniť a dopĺňať Zmluvu je možné výlučne na základe dohody strán vo forme písomného očíslovaného dodatku k Zmluve.
 5. Ak niektoré ustanovenie Zmluvy je alebo sa v budúcnosti stane podľa platných právnych predpisov nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy.
 6. V takom prípade sa strany dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia Zmluvy.

 

 1. Rozhodné právo a riešenie sporov
 2. Strany sa dohodli, že Zmluva, právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy ako aj spojené so Zmluvou, ktoré nie sú upravené Zmluvou alebo VOP sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. Strany vyvinú úsilie, aby všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou boli riešené vzájomnou dohodou. V prípade, že k takejto dohode nedôjde, strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy, budú riešené pred miestne a vecne príslušným súdom Slovenskej republiky.

 

 1. Doručovanie písomností a komunikácia medzi stranami
 2. Doručením akýchkoľvek písomností na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou sa rozumie doručenie písomností doporučene poštou na adresu sídla jednej zo strán, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie jednej zo strán.
 3. V prípade, že strany majú záujem považovať doručovanie elektronickými prostriedkami (emailom) za rovnocenné s doručením poštou, musia sa takto v Zmluve výslovne dohodnúť. Bežná elektronická komunikácia a výmena dokumentov medzi stranami v súvislosti so Zmluvou (nevyvolávajúca právne účinky) je bez ďalšieho úkonu akceptovaná.
 4. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne poštou vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu alebo v prípade doručovania kuriérom aj deň, v ktorý zásielka nebola adresátovi doručená z dôvodu, že adresát nebol kuriérom zastihnutý.
 5. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy, ktoré sú ako sídla strán uvedené v záhlaví Zmluvy, ibaže odosielajúcej strane adresát písomnosti písomne oznámil nové sídlo, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že dojednania podľa tohto článku nemajú vplyv na prípadné osobité dohody medzi stranami o zasielaní elektronických faktúr.

 

VII. Vyhlásenia k faktúre

 1. Pokiaľ zo Zmluvy nevyplýva niečo iné, cena plnenia a všetky jej súčasti, kalkulácie a rozpočty sú uvádzané bez DPH. K cene bez DPH sa pripočíta príslušná sadzba DPH podľa osobitného predpisu upravujúceho DPH účinného v čase vystavenia faktúry.
 2. Ceny uvedené v Zmluve sú pevné a nemenné. Akékoľvek zmeny cien sa môžu vykonať jedine zmenou Zmluvy na základe dohody Strán alebo spôsobom uvedeným v Zmluve a/alebo ak to vyžadujú platné zákony.
 3. Faktúryobchodného partnera budú platné a AGROSOLUM, S.R.O. ich bude akceptovať, len ak budú obsahovať všetky informácie vyžadované Zmluvou a platnými predpismi, a ak boli riadne a včas zrealizované činnosti podľa Zmluvy, na základe ktorej obchodný partner fakturuje.
 4. V prípade, že faktúra obchodného partnera neobsahuje stanovené náležitostiv zmysle Zmluvy, platných právnych predpisov alebo údaje v nej nie sú uvedené správne alebo nie sú v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve, AGROSOLUM, S.R.O. je oprávnená vrátiť faktúru obchodnému partnerovi bez zaplatenia na opravu a doplnenie. Dňom doručenia opravenej faktúry AGROSOLUM, S.R.O. začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry.
 5. Všetky platby obchodnému partnerovi na základe Zmluvy realizuje AGROSOLUM, S.R.O. bankovým prevodom na účet obchodného partnera, ak nie je v Zmluve stanovené inak. Za týmto účelom obchodný partner oznámi AGROSOLUM, S.R.O. presné a úplné údajeo svojom bankovom účte.
 6. Obchodný partner vyhlasuje, že je majiteľom účtu v banke uvedeného v záhlaví Zmluvy a zaväzuje sa na faktúrach ním vystavených podľa tejto Zmluvy uvádzať výlučne číslo tohto účtu.
 7. Ak Strany v Zmluve uvedú emailovú adresu na zasielanie faktúr, znamená to, že sa Strany dohodli, že faktúra obchodného partnera bude zaslaná na elektronickú adresu povinnej Strany uvedenú v Zmluve. Táto dohoda Strán sa považuje za prejavenie súhlasu príjemcu tovaru alebo služieb v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty s vystavením a prijatím faktúry v elektronickej podobe.Táto elektronická faktúra sa považuje v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty za daňový doklad.
 8. Ak podľa Zmluvy s obchodným partnerom vystupuje AGROSOLUM, S.R.O. na strane odberateľa tovaru alebo služby v tuzemsku a dodanie tovaru a služby zo strany obchodného partnera bude spĺňať jedno alebo viaceré z nasledujúcich kritérií, uplatní si AGROSOLUM, S.R.O. voči obchodnému partnerovi osobitný spôsob úhrady DPH z dodania tovaru alebo služby v tuzemsku. DPH z takto dodaného tovaru a služieb v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov odvedie AGROSOLUM, S.R.O. na tzv. osobný účet daňovníka (OÚD) obchodného partnera,ktorý mu bol pridelené správcom dane. Kritéria na uplatnenie osobitného spôsobu úhrady dane z dodania tovaru alebo služby v tuzemsku:
  • obchodný partner je uvedený v zozname dlžníkov vedených Sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami,
  • obchodný partner požaduje úhradu za dodanie tovarov/služieb na bankový účet, ktorý nie je uvedený v zozname bankových účtov zverejnených finančným riaditeľstvom a i.

 

VIII. DPH Governance

 1. V prípade, že obchodný partner je platcom DPH, vyhlasuje, že u neho a v prípade, ak je fyzickou osobou, tak ani u osoby, v ktorej je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom a v prípade, ak je právnickou osobou, tak ani u osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo jeho spoločníkom, ani u osoby, v ktorej je jeho štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo spoločník štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom nenastal žiaden z dôvodov na zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), ktorými sú, že
  • nevykonáva alebo prestal vykonávať podnikanie v zmysle § 3 zákona o DPH,
  • opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty alebo kontrolný výkaz,
  • opakovane v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť na dani z pridanej hodnoty,
  • opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese svojej prevádzkarne,
  • alebo opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole v zmysle zákona o DPH.
 2. Strany sa dohodli, že vyhlásenia podľa predchádzajúceho bodu 1 tohto článku sa považujú za zopakované v ktoromkoľvek okamihu počas trvania Zmluvy alebo až do zániku povinnosti obchodného partnera zaplatiť daň z pridanej hodnoty podľa zákona o DPH v súvislosti s touto Zmluvou.
 3. V prípade, že sa vyhlásenia uvedené v bode 1 tohto článku stanú nepravdivými, nesprávnymi alebo neúplnými, obchodný partner sa zaväzuje informovať AGROSOLUM, S.R.O. o takej skutočnosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o nej dozvedel.
 4. Zároveň sa obchodný partner zaväzuje nahradiť AGROSOLUM, S.R.O. všetku škodu, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinnosti obchodného partnera podľa bodu 2 tohto článku, vrátane všetkých súvisiacich nákladov (najmä nákladov na zaplatené pokuty zo strany príslušného daňového úradu, služby daňových, účtovných alebo iných poradcov a iné náklady v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike).

 

 1. Ochrana dôverných informácií a povinnosť mlčanlivosti
 2. Dôverné informácie znamenajú všetky skutočnosti, informácie a údaje, vrátane, ale nie výlučne, o podnikateľských, vývojových a výskumných aktivitách zmluvných strán, o vlastníctve, existujúcich a pripravovaných technológiách a postupoch výroby, marketingu, odbytu, dizajnu, dokumentácii, schémach, analýzach, štúdiách, technických správach a technických dokumentáciách, plánoch, výkresoch, špecifikáciách, popisoch procesov, zloženiach chemických látok a kompozícií, o testoch, dodávateľoch, klientoch, zamestnancoch, investoroch, know-how, tvorbe cien, o ktorých sa Strany dozvedeli pri plnení Zmluvy alebo v akejkoľvek súvislosti s ňou, (ďalej len „dôverné informácie“).
 3. Strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách; tento záväzok strán je časovo neobmedzený.
 4. Výnimku z dôverných informácií tvoria:
  • informácie, ktoré sú v deň podpísania tejto Dohody verejne známymi, alebo ktoré sa už v tento deň dali zadovážiť z bežne dostupných zdrojov,
  • informácie, ktoré sa stali po dni podpísania tejto Dohody verejne známymi, alebo ktoré sa po tomto dni už dajú zadovážiť z bežne dostupných zdrojov, a to inak než v dôsledku porušenia povinnosti zmluvnej strany zachovávať mlčanlivosť podľa tejto Dohody,
  • informácie, ktoré prijímajúca zmluvná strana oprávnene a preukázateľne získala z iného zdroja ešte pred podpisom tejto Dohody a disponuje právom tieto informácie bez ďalšieho zverejniť, sprístupniť ďalším osobám alebo inak používať
 5. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje:
  • na prípady, ak Strana zverejnila dôverné informácie s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej Strany, na prípady, keď prijímajúcej Strane vznikne povinnosť poskytnúť dôverné informácie na základe zákona, alebo je potrebné, aby ich použila v prípadných súdnych, rozhodcovských, správnych a iných konaniach ohľadom práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. Prijímajúca Strana je povinná bezodkladne túto jej povinnosť aj s odôvodnením oznámiť Strane, ktorá dôverné informácie poskytla.
 6. Strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Strany nezverejnia a/alebo ďalej neposkytnú a/alebo neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Tretími osobami nie sú štatutárne orgány, zamestnanci alebo iné splnomocnené osoby Strán, ani audítori či právni a iní poradcovia Strán, ktorí sú zo zákona alebo na základe uzavretej dohody o mlčanlivosti povinní mlčať o skutočnostiach, o ktorých a pri svoje práci dozvedia,, ktorým je potrebné poskytnúť dôverné informácie za účelom výkonu práv a povinností podľa Zmluvy.
 7. Žiadna zo Strán nemôže použiť dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Strany na iné účely, než na účel Zmluvy. Strany sa zároveň zaväzujú, že priamo a ani prostredníctvom inej osoby nepoužijú dôverné informácie v rozpore s ich účelom pre seba alebo pre inú osobu alebo za účelom nekalej súťaže v rozpore so záujmami druhej Strany.
 8. Strany sa tiež zaväzujú, že všetky prípadné doklady, materiály, vzorky a iné nosiče obsahujúce dôverné informácie, budú chrániť pred ich stratou, odcudzením, poškodením, zničením alebo pred ich neoprávneným rozmnožovaním alebo rozširovaním.
 9. Strany si vzájomne vrátia všetky písomné a iné nosiče dôverných informácií vrátane ich kópií, a to na základe písomnej žiadosti Strany, ktorá ich poskytla, v lehote, ktorú uvedie v takejto písomnej výzve. Ak sa tak Strany dohodnú, prípadne prijímajúca Strana vydá písomné potvrdenie poskytujúcej Strane o zničení všetkých prijatých písomných dôverných informáciách a ich kópiách. Tento bod sa nedotýka oprávnenia prijímajúcej Strany uchovať jednu kópiu dokumentov obsahujúcich dôverné informácie výlučne pre účely prípadných súdnych, rozhodcovských, správnych a iných konaniach ohľadom práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy.

 

 1. Financovanie z EÚ a národných verejných zdrojov
 2. V prípade, že predmet záväzku s obchodným partnerom je realizovaný na základe projektu financovaného z EÚ zdrojov (tzv. eurofondov) alebo z národných verejných zdrojov, obchodný partner sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu príslušného kontrolného orgánu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami financovanými z týchto zdrojov a poskytnúť vykonávateľom kontroly/auditu všetku potrebnú súčinnosť.

 

VOP AGROSOLUM, S.R.O. nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.01.2024